استارتاپ ویکند آبان 95

 • ۲۰۱۶۱۱۰۳_۱۳۲۸۴۱
 • ۲۰۱۶۱۱۰۴_۱۱۳۳۲۰
 • DSC_0017
 • DSC_0018
 • DSC_0028
 • DSC_0030
 • DSC_0031
 • DSC_0044

اولین دورهمی رشد آفرین

دومین دورهمی رشدآفرین

پنجمین دورهمی رشدآفرین

ششمین دورهمی رشدآفرین

 • 20170822_170752
 • 20170822_184557
 • 20170822_184609
 • 20170822_184658
 • 20170822_184944
 • P_20170822_164539
 • P_20170822_172221
 • P_20170822_180521
 • P_20170822_192649
 • photo_2017-08-23_09-39-11
 • photo_2017-08-23_09-39-38
 • photo_2017-08-23_09-40-29
 • photo_2017-08-23_09-41-30
 • photo_2017-08-23_09-41-33
 • photo_2017-08-23_09-41-37
 • photo_2017-08-23_09-41-40
 • photo_2017-08-23_09-41-44
 • photo_2017-08-23_09-41-47
 • photo_2017-08-23_09-41-50
 • photo_2017-08-23_09-41-52
 • photo_2017-08-23_09-41-55
 • photo_2017-08-23_09-42-05
 • photo_2017-08-23_09-42-11
 • photo_2017-08-23_09-42-14
 • photo_2017-08-23_09-42-17
 • photo_2017-08-23_09-42-19

هفتمین دورهمی رشد آفرین (مشگین شهر)

 • photo_2017-10-19_13-25-29
 • photo_2017-10-19_13-25-35
 • photo_2017-10-19_13-25-47
 • photo_2017-10-19_13-25-49
 • photo_2017-10-19_13-25-55
 • photo_2017-10-19_13-26-00
 • photo_2017-10-19_13-26-05
 • photo_2017-10-19_13-26-08
 • photo_2017-10-19_13-26-11
 • photo_2017-10-19_13-26-14
 • photo_2017-10-19_13-26-17
 • photo_2017-10-19_13-26-20
 • photo_2017-10-19_13-26-23
 • photo_2017-10-19_13-26-34
 • photo_2017-10-19_13-26-48
 • photo_2017-10-19_13-26-51
 • photo_2017-10-19_13-26-54
 • photo_2017-10-19_13-26-57
دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان