نوشته‌های تازه

کارگاه تجاری سازی یافته های پژوهشی

شتاب دهنده جاویدان > اخبار  > کارگاه تجاری سازی یافته های پژوهشی

کارگاه تجاری سازی یافته های پژوهشی

کارگاه تجاری سازی یافته های پژوهشی

یکی از مهمترین مباحث کسب و کارهای فناورانه، تعیین مسیر صحیح تجاری سازی یافت ههای پژوهشی می باشد.این کارگاه 4 ساعته توسط دکتر کمال یاوریان تدریس شد.

کارگاه تجاری سازی یافته های پژوهشی
آیدا وظیفه
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.