نوشته‌های تازه

 

فرایندها

فرایند پذیرش و همراهی در شتاب دهنده

این فرایند مختص تیم هایی هست که بدون حضور در مدرسه کسب و کار ،درخواست پذیرش ارسال کرده اند.

این دسته، دارای تیم و MVP هستند.این فرایند تابع بازه زمانی نیست و بعد از دریافت درخواست تیم، فرایند آغاز می شود.

درخواست پذیرش

ارزیابی تیم و ایده

منتورینگ

مطالعه بازار و توسعه محصول

شتاب دهی

استقرار و سرمایه بذری

تاسیس شرکت

فرایند پذیرش و همراهی از طریق مدرسه کسب و کار

این فرایند مختص افرادی هست که به عنوان شرکت کننده در مدرسه کسب و کار ،حضور دارند.

این دسته، شامل افرادی است که در ابتدا صاحب تیم و ایده نیستند و بعد از ورود به مدرسه کسب و کار امکان ایده پردازی و تشکیل تیم خواهند داشت.این فرایند به شش ماهه و در فصل های بهار و پاییز انجام می شود.

ثبت نام و گذراندن دوره

تشکیل تیم

ارزیابی تیم و ایده

منتورینگ

مطالعه بازار و توسعه محصول

شتاب دهی

استقرار، سرمایه بذری

تاسیس شرکت